تخفیف های شهریه ماهانه.

مدیریت مجموعه ورزشی اوژن به کسانی که  این مجموعه رابرای فعالیت های ورزشی خود انتخاب می کنند شرایط ویژه ای را در نظر گرفته است.

از 10%
الی 50%